Polityka prywatności Laserpark

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej: https://www.laserpark.pl (zwana dalej: Stroną Intenetową) jest spółka pod firmą Tiperera sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bosaków 5A/LU86, 31-476 Kraków, NIP: 6793135398, KRS: 643558 (zwana dalej: Tiperera).

Ochrona danych osobowych
Wszelkie dane w tym dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem właściwych środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwana dalej RODO. Tiperera zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić przetwarzane dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Tiperera i / lub przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

Zakres danych osobowych
Użytkownicy Strony Internetowej nie są zobowiązani do udostępniania danych osobowych, do czasu aż sami nie zdecydują inaczej. Przekazują swoje dane osobowe w sposób dobrowolny, przy czym Administrator zastrzega, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony Internetowej i świadczenie niektórych usług jest związane z koniecznością podania przez Użytkownika określonych danych osobowych.
Dane wykorzystywana przez Administratora to: imię, nazwisko, e -mail, nick, numer telefonu oraz inne niezbędne do celów rejestracji konta Użytkownika – szczegółowo wymienione w formularzu, znajdującym się pod linkiem: https://www.laserpark.com.pl.

Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe podane przez Użytkowników są zbierane i przetwarzane przez Administratora odpowiednio w celach:

1. wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (np. rezerwacja online miejsc w Laser Parku) lub usług korzystania z Laser Parku;
2. wykonywania czynności zgodnie z treścią udzielonej zgody;
3. wykonywania obowiązku prawnego;
4. wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przez które rozumie się: oferowanie akcji promocyjnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim klientów oraz obsługi Laser Parku), przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta oraz ochrony mienia Administratora.


Zapisanie się do usług oferowanych przez Administratora
Użytkownicy mogą udzielić zgody na przesyłanie informacji o akcjach promocyjnych przez Administratora. W tym celu przekazują Administratorowi swój adres e-mail lub numer telefonu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu przesyłania Użytkownikom przez lub na zlecenie Administratora informacji m. in. o aktualnych ofertach oraz promocjach.
Świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na rejestrowaniu konta w systemie Administratora, zarządzanie nim czy dokonywanie rezerwacji online wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać określone dane osobowe m.in. umożliwiające skontaktowanie się z Użytkownikiem (np. adres e-mail). Informacje podane w formularzu są wykorzystywane wyłącznie do niezbędnych kontaktów z klientami oraz rezerwacją miejsc w Laser Parku.
Użytkownicy przekazują Administratorowi swoje dane osobowe poprzez:
- rejestrację na stronie www.laserpark.pl,
- telefoniczne dokonywanie rezerwacji,
- e-mailowe dokonywanie rezerwacji,
- osobistą wizytę w lokalu.

Dokonując rejestracji na stronie www.laserpark.pl Użytkownicy chcący otrzymywać informacje o akcjach promocyjnych powinni wyrazić w tym celu dodatkową zgodę, natomiast dane osobowe użytkowników uzyskane poprzez rezerwację telefoniczną, e-mailową lub osobistą wizytę w lokalu mogą być wykorzystywane przez Administratora do przesyłania informacji o akcjach promocyjnych chyba, że Użytkownik nie wyrazi na to zgody.


Udostępnienie oraz przekazywanie danych osobowych
Administrator nie udostępnienia przetwarzanych danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem:
1. podmiotów z którymi Tiperera ma zawartą umowę współpracy ("przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej z Państwem umowy, w szczególności Tiperera może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy świadczące usługi informatyczne oraz innym firmom w celu wykonywania działań promocyjnych. Podmioty te będą zobowiązane na mocy zawartych z Tiperera umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie
z instrukcjami przekazanymi przez Tiperera;
2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim, w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń. Administrator nie udostępnienia przetwarzanych danych osobowych innym podmiotom (odbiorcom danych).
Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich.

Prawa osób, których dane dotyczą
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Pliki „Cookies”.
„Cookies” to pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do przeglądania stron internetowych. „Cookies” używane są w celu personalizacji korzystania z przeglądarki, jak również pozwalają określać sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Przetrzymują one dane, dzięki którym Administrator jest w stanie zidentyfikować użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „Cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności (np. dokonanie rezerwacji). Dane osobowe są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Rozróżniamy „Cookies” sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. „Cookies” sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub jej wyłączenia. „Cookies”stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików „Cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu takiego pliku na urządzenie użytkownika. Informacje o możliwych konfiguracjach „Cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Wprowadzenie ograniczeń dotyczących stosowania plików „Cookies” może wpłynąć na prawidłowe użytkowanie strony internetowej (np. brak możliwości zalogowania się).

Kontakt
W celu realizacji uprawnień określonych w Polityce Prywatności w dowolnej chwili można podejmować kontakt z Administratorem za pośrednictwem:
•poczty tradycyjnej na adres: ul. Bosaków 5A/LU86, 31-476 Kraków;
•poczty elektronicznej pod adresem: info@laserpark.pl