REGULAMIN


Regulamin jest własnością Laser Parku.


§ 1. Właścicielem lokalu Laser Park jest Firma Tiperera.

§2. Osoby przebywające w Laser Parku są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności. Korzystanie z usług świadczonych w Laser Parku jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności. Każdy z klientów jest zobowiązany do przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu.

§3. Uznaje się, że każda osoba, która korzysta z usług świadczonych przez Laser Park zapoznała się z Regulaminem i Polityką Prywatności i je zaakceptowała.

§4. Osoby przebywające na terenie Laser Parku zobowiązane są zachowywać się w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu własnemu oraz innych osób przebywających w lokalu.

§5. Każda osoba przebywająca w lokalu zobowiązana jest do zachowywania należytego porządku i czystości.

§6. Konsumpcja artykułów spożywczych jest dozwolona tylko po uprzednim zakupieniu ich w Laser Parku. Obsługa może odstąpić od tej zasady w szczególnych przypadkach.

§7. Obsługa Laser Parku nie ponosi odpowiedzialności za niezabezpieczone rzeczy pozostawione w lokalu.

§8. Na terenie Laser Parku zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, wnoszenia oraz spożywania alkoholu (nie dotyczy to alkoholu zakupionego w Laser Parku) oraz środków odurzających np. narkotyków.

§9. Każda osoba, która nie zastosuje się do §8 zostanie poproszona przez Obsługę Laser Parku do opuszczenia lokalu.

§10. Za szkody materialne lub cielesne wyrządzone w stosunku do innych uczestników zabawy odpowiedzialność ponosi uczestnik lub jego opiekun prawny.

§11. Uczestnictwo w grach laserowy paintball lub laserowy labirynt jest możliwe w godzinach otwarcia lokalu po uiszczeniu opłaty za wstęp zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§12. Ogólnym warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach laserowy jest brak przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu. Uczestnictwo osób niepełnoletnich (poniżej 18 roku życia) jest możliwe za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

§13. Uznaje się, że każda osoba korzystająca z usług świadczonych w Laser Parku spełnia wymogi opisane w paragrafie wcześniejszym.

§14. Za podanie nieprawdy lub zatajenie okoliczności, które by wykluczały zawodnika z możliwości uczestnictwa w grach na terenie Laser Parku odpowiedzialność ponosi sam uczestnik lub jego opiekun prawny.

§15. Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających nie będą dopuszczone do gry. 

REZERWACJE

§16. Przed przystąpieniem do gry zaleca się każdorazową wcześniejszą rezerwację. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie, on-line lub osobiście w lokalu. Każda osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana do podania swojego adresu e-mail lub numeru telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z usług świadczonych w Laser Parku. Osoby dokonujące rezerwacji wyrażają zgodę na przesyłanie przez Laser Park informacji handlowych na podany przez siebie numer telefonu lub adres e-mail jedynie w zakresie promocji cenowych dostępnych dla stałych klientów Laser Parku. Każda osoba dokonująca rezerwacji ma prawo do wglądu i modyfikacji podanych przez siebie danych, a także do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej. Dokonując rezerwacji należy podać datę gry wraz z godziną, liczbę uczestników, imię i nazwisko oraz numer telefonu.

§17. Obsługa Laser Parku może zażądać wpłaty zadatku na poczet dokonanej rezerwacji. W przypadku zmiany lub anulowania rezerwacji Laser Park zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu wpłaconego zadatku.

§18. Pierwszeństwo uczestniczenia w rozgrywkach mają osoby, które wcześniej dokonały rezerwacji.

§19. W przypadku przyjścia do lokalu bez wcześniejszej rezerwacji i wyrażenia chęci uczestnictwa w grach laserowych, czas oczekiwania na wejście może wynieść około 30 minut, pod warunkiem, że są dostępne miejsca na grę.

§20. Prawo do korzystania z areny do laserowego paintballa na wyłączność mają grupy liczące przynajmniej 12 osób. Każdorazowo przy dokonywaniu rezerwacji należy poinformować obsługę Laser Parku o chęci skorzystania z prawa do wyłączności w korzystaniu z areny, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku osoba dokonująca rezerwacji będzie zobowiązana do dokonania płatności za przynajmniej 12 osób grających.

§21. Jeśli osoba dokonująca rezerwację nie zgłosi chęci korzystania z prawa wyłączności obsługa ma prawo dołączenia innych graczy do gry.

§22. W przypadku mniejszych grup niż 12 osób istnieje możliwość rezerwacji na wyłączność pod warunkiem uiszczenia opłaty za minimum 12 osób.